Tel. 06-27462012
info@bichonfrise.nl
Home » Onze kennel » Rasvereniging

Rasvereniging

Verenigingsfokreglement
voor het ras: Bichon Frisé

1. ALGEMEEN

1.1. Dit reglement voor de Bichon Frise, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Bichon Frisé zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 1 mei 2013. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering.

1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Bichon Frisé, woonachtig in Nederland.

1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

1.4.Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

2. FOKREGELS
Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.
Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR).

2.2. Herhaalcombinaties
Dezelfde oudercombinatie is maximaal 3 maal toegestaan.

2.3. Minimum leeftijd reu.
De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 12 maanden zijn.

2.4. Aantal dekkingen.
De reu mag een onbeperkt aantal geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van een onbeperkt aantal geslaagde dekkingen gedurende zijn leven. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.

NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.

NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

2.5. Cryptorchide en monorchide.
Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen.
Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

a. De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel III.21 lid 2 KR;

b. De uitslag van de in het betreffende land uitgevoerde gezondheidsonderzoeken en de kwaliteit van het onderzoek dienen vergelijkbaar te zijn met de onderzoeken zoals deze door vereniging in dit VFR zijn opgenomen.

2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)

3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt.

3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 60 maanden heeft bereikt.

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.

3.5. Een teef mag niet worden gedekt binnen 10 maanden na de dag van een dekking voor een vorig nest van die teef.

3.6. Een teef mag niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de dekking voor een voorvorig nest van die teef.

4. GEZONDHEIDSREGELS.

4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren:
Preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.2. Verplicht screeningsonderzoek.
Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen de ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op:

* Oogafwijkingen middels ECVO-oogonderzoek.

Het onderzoeksresultaat heeft tot en met de leeftijd van 7 jaar een geldigheidsduur van 12 maanden. Onderzoek op of na de leeftijd van 8 jaar heeft een definitief karakter.

* Patella Luxatie.

De knietest is éénmalig en wordt uitgevoerd op een leeftijd van minimaal 12 maanden door een specialist uit de Meutstege-groep. Er worden geen consequenties aan de uitslagen verbonden, de PL-test wordt gedaan ter inventarisatie. Alle uitslagen dienen opgestuurd te worden naar het secretariaat om genoemde inventarisatie mogelijk te maken.

4.3. Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.

* Epilepsie.
* PRA
* Cataract

4.4. Diskwalificerende fouten:
niet van toepassing

5. GEDRAGSREGELS.

5.1. Karaktereisen.

Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.

5.2 Verplichte gedragstest.
Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

6. WERKGESCHIKTHEID.

6.1 Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidstest niet van toepassing

7. EXTERIEURREGELS.

7.1. Kwalificatie:

Beide ouderdieren moeten minimaal 2 keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal de kwalificatie ZEER GOED op elke expositie te hebben behaald.

7.1.1 De keuring dient uitsluitend te zijn verricht door een voor het rasbevoegde keurmeester.

7.2. Fokgeschiktheidskeuring:

Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.

7.3. Aankeuring:

Ter vervanging van de kwalificatie eis : één of beide ouderdieren moeten minimaal 1 keer hebben deelgenomen aan een aankeuring georganiseerd door de rasvereniging en daar minimaal de kwalificatie voldoende hebben behaald onder een rasbevoegde keurmeester.

Een aankeuring is een exterieurbeoordeling door twee keurmeesters, waarvan minimaal één voor het ras gekwalificeerde keurmeester. Bij een aankeuring worden aspecten aan het exterieur, die een gevolg zijn van niet-erfelijke factoren, zoals bijvoorbeeld een verkeerd toilet of een verwonding t.g.v. een ongeval, buiten beschouwing worden gelaten. Erfelijke aspecten als verkeerd vachttype, lichaamsbouw, gangwerk, etc. worden wel meegewogen. De aan te keuren hond moet op de dag van de aankeuring minimaal negen maanden zijn.

Het bestuur zorgt voor mogelijkheden voor een aankeuring op de jaarlijkse clubdag en kampioensclubmatch. Kandidaten voor een aankeuring dienen uiterlijk drie weken (datum poststempel) vóór het evenement plaats vindt, schriftelijk bij het bestuur worden aangemeld. Tegelijkertijd moet het tarief worden voldaan, dat jaarlijks door de ALV wordt bepaald.

Van de aankeuring wordt een schriftelijk verslag gemaakt, waarin de verschillende aspecten van het exterieur worden beschreven als op een normale tentoonstelling.

De hond wordt gekwalificeerd of ontvangt de beoordeling “voldoende” indien hij/zij bij een normale keuring, los van de niet erfelijke factoren, een kwalificatie gekregen zou hebben, die in overeenstemming is met hetgeen in 7.1 wordt verlangd. Indien een hond niet aan de gestelde eisen voldoet, ontvangt deze de beoordeling ‟onvoldoende‟ en mag deze vooralsnog niet voor de fok worden ingezet.

Over de beoordeling van de aankeuring kan geen correspondentie gevoerd worden met het bestuur, en het is niet mogelijk om in beroep te gaan tegen de beoordeling.

Indien de hond met ‘onvoldoende’ beoordeeld wordt blijft altijd de mogelijkheid bestaan om de hond 2 x op een show uit te brengen om aan de in dit VFR gestelde kwalificatie te voldoen.

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

8.1. Ontwormen en enten.

de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

8.2. Aflevering pups.

de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 8 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

9.3. In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

9.4 Pupinformatie-reglement.

a. Alle dekkingen en nesten dienen uiterlijk drie weken na de dekking c.q. geboorte te worden opgegeven bij het bestuur op een volledig ingevuld en ondertekend formulier,volgens een door het bestuur vastgesteld model.

N.B. De benodigde formulieren kunnen worden gedownload van onze website of worden aangevraagd bij het secretariaat.

b. De Pekingees- en Dwergspanielclub kent een pupinformatielijst, waarop pups (tot negen maanden) van leden en herplaatsingshonden geplaatst kunnen worden. Pups dienen gefokt te zijn overeenkomstig de bepalingen van dit reglement

c. Leden die pups op deze lijst geplaatst wensen, dienen het volgende in acht te nemen:

A. Opgave van de pups dient te geschieden via een volledig en ondertekend opgavenformulier, volgens een door het bestuur vastgesteld model;

B. De verschuldigde bijdrage voor opname op de pupinformatielijst, zoals deze is vastgesteld door de Algemene Vergadering, dient door de penningmeester te zijn ontvangen;

C. Alle nesten dienen te worden opgegeven;

D. Het bestuur is gerechtigd een onderzoek in te stellen.

d. Leden dienen na afgifte van de pups die zijn opgenomen op de pupinformatielijst hiervan direct melding te doen op het adres van degene die de pupinformatielijst beheert.

e. Bij niet-plaatsing op de pupinformatielijst dient het bestuur de reden hiervan aan de verzoeker op te geven.

f. Leden wiens pups niet in aanmerking komen voor plaatsing op de pupinformatielijst kunnen tegen deze beslissing in beroep gaan bij de Algemene Vergadering.

g. De door de aan derden verstrekte informatie betreffende af te geven pups zal zich beperken tot het doorgeven van adressen. De voorwaarden waaronder pups en jonge honden worden afgegeven zijn strikt een zaak tussen fokker en aanstaande eigenaar.

h. Leden zijn gerechtigd om in advertenties en op websites het clublogo te gebruiken.
Indien zij dit nodig acht (bijvoorbeeld in geval van een schorsing), is het bestuur gerechtigd het voeren van het clublogo te verbieden. Tegen een verbod kan beroep worden aangetekend op de eerstvolgende ledenvergadering. De tijd tussen het beroep en de eerstvolgende ledenvergadering dient minimaal drie weken te bedragen.

9.5 Sancties

a. Indien een lid één van de voorwaarden genoemd in dit VFR reglement overtreedt, is het bestuur gerechtigd maatregelen tegen het lid te nemen zoals in dit artikel staat beschreven.

b. De mate van overtreding is gesplitst in twee gradaties door middel van een puntensysteem;

* Voorwaarden fokdieren, zie artikel 2 t/m 6 en 8 van dit Verenigingsfokreglement , per overtreding krijgt het lid 2 punten.
* Administratieve overtredingen, zie artikel 9.4, per overtreding krijgt het lid 1 punt. Ook bij overtredingen van artikel 7 krijgt het lid per overtreding 1 punt

c. De maatregelen die het bestuur kan opleggen bestaan uit:

* een schriftelijke berisping;
* vermelding in het clubblad;
* schorsing voor de periode van maximaal 1 jaar. Tijdens de periode van schorsing
* gelden de regels van dit reglement ;
* ontzetting uit het lidmaatschap.

d. Bij iedere overtreding bekijkt het bestuur om wat voor overtreding het gaat en wordt het aantal punten vastgesteld. Aan ieder behaald punt zit een te nemen maatregel door het bestuur:

1 punt: het lid ontvangt van het bestuur een schriftelijke berisping met daarin de overtreding en het toegekende punt.

2 punten: het lid ontvangt van het bestuur een schriftelijke berisping met daarin vermeld de overtreding(en) en het totaal aantal punten

3 punten: het lid ontvangt van het bestuur een schriftelijke berisping met daarin vermeld de overtreding(en) en het totaal aantal punten.

4 punten: het lid ontvangt van het bestuur opnieuw een schriftelijke berisping met daarin de overtreding en het totaal aantal punten. De berisping wordt gepubliceerd in het clubblad met naam van het lid en de gemaakte overtreding(en).

5 punten: het lid ontvangt van het bestuur opnieuw een schriftelijke berisping met daarin de overtreding en het totaal aantal punten. De berisping wordt gepubliceerd in het clubblad met naam van het lid en de gemaakte overtreding(en).

6 punten: het lid wordt zes maanden geschorst. De schorsing wordt schriftelijk door het bestuur meegedeeld aan het lid. In de beslissing staat het aantal punten en de begane overtredingen. De schorsing wordt gepubliceerd in het clubblad met naam van het lid en de gemaakte overtredingen.

7 punten: het lid wordt voor 1 jaar geschorst. De schorsing wordt schriftelijk door het bestuur meegedeeld aan het lid. In deze beslissing staat het aantal punten, de begane overtredingen en de opgelegde maatregelen. De schorsing wordt gepubliceerd in het clubblad met naam van het lid en de gemaakte overtredingen.

8 punten: het lid wordt ontzet uit zijn/haar lidmaatschap. De ontzetting wordt schriftelijk door het bestuur meegedeeld aan het lid. In deze beslissing staat het aantal punten, de begane overtredingen en de reeds opgelegde maatregelen. De ontzetting wordt gepubliceerd in het clubblad met naam van het lid en de reden van ontzetting.

e. Opgelegde punten en daaruit voortvloeiende sancties worden schriftelijk en indien mogelijk per email aan het betreffende lid meegedeeld. Tegen de opgelegde punten en sancties kan het lid binnen twee weken bij het bestuur een bezwaarschrift indienen. Het bezwaar wordt met het betreffende lid besproken door een commissie bestaande uit minimaal twee afgevaardigden van het bestuur en één onafhankelijk lid. Het oordeel van de commissie dient unaniem te zijn. Daarna wordt het definitieve besluit van het bestuur aangetekend verzonden aan het betreffende lid. Het lid kan binnen vier weken beroep aantekenen tegen het besluit van het bestuur op de eerstvolgende algemene ledenvergadering. De tijd tussen het beroep en de eerstvolgende ledenvergadering dient minimaal drie weken te bedragen. De aanwezige leden nemen dan een definitief besluit. Als er binnen vier weken na dagtekening van de genomen beslissing geen beroep is aangetekend, wordt de opgelegde sanctie definitief. Schorsing en ontzetting worden gemeld aan de Raad van Beheer.

f. De verjaringstermijn van een overtreding is drie jaar.

10 INWERKINGTREDING

10.1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op 1 januari 2014, nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering v op 1 mei 2013

De Voorzitter, De Secretaris,

© 2024 Bichon Frisé. All rights reserved.