Tel. 06-27462012
info@bichonfrise.nl

De ondergetekenden:

12026404_709205432547384_84807672_n 12226465_709205402547387_1155825824_n 12231355_709205425880718_1542063858_n

a. Gegevens van de fokker/ verkoper, verder te noemen “verkoper”:
Tel : 
Email: 

Web : 

Naam, adres, woonplaats van de koper, verder te noemen “koper(s)”:

Voornaam :

Achternaam :

Adres:

Postcode:

Tel:

Email:

In aanmerking nemende:

  •   dat verkoper eigenaar is van de hierna omschreven rashond, verder te noemen “de hond”, en tekennen geeft deze te willen verkopen;
  •   dat de koper de hond van verkoper koopt voor de koopsom van ……….
  •   dat koper en verkoper de inhoud van hun overeenkomst en de daaruit eventueel voortvloeiende gevolgen regelen.

Komen het volgende overeen:

  1. Afstamming van de hond/omschrijving:

12212115_709205589214035_1690424843_n 12226517_709205602547367_1659939955_n-1 12226742_709205582547369_210109771_n

1.1 Het betreft de hond van het ras Bichon Frisé geboren uit:

Naam vader:

Stamboomnaam:

Geboortedatum vader: Tatoeage/chipnummer:
Kleur: wit

Naam moeder:

Stamboomnaam:

Geboortedatum moeder:

Tatoeage/chipnummer

Kleur: wit

1.2 Omschrijving van de hond:

Naam hond :

Geboortedatum :

Geslacht:

Kleur: wit

Chipnummer :

Stamboom nr :       NHSB :

Bijzondere kenmerken:

12243829_709205405880720_1323074847_n 12212019_709205409214053_1595216217_n 12243941_709205399214054_1332881568_n

2. Koop/levering/risico

2.1  Verkoper verkoopt de hiervoor sub 1.2 omschreven hond aan koper voor de koopsom van Euro….. (zegge : ……………….. euro).

De koper voldoet bij wijze van voorschot bij ondertekening van deze overeenkomst een bedrag van EURO…… ,- ( zegge: ………..) met een maximum van 50 % van de koopsom. Het restant bedrag van EUR. …………  (zegge: ……………) wordt door de koper voldaan bij de aflevering van de hond.

2.2  De hond is minstens 8 weken oud alvorens hij aan de koper in eigendom wordt overgedragen. De datum van overdracht wordt vastgesteld op of omstreeks – -20.., op welke datum de hond op een nog nader tussen partijen te bepalen tijdstip door koper bij verkoper wordt opgehaald. Indien de koper de hond niet op de hiervoor overeengekomen, dan wel een nader overeengekomen datum heeft opgehaald is de koop van rechtswege ontbonden en vervalt het vooruitbetaalde deel van de koopsom als schadevergoeding aan de verkoper. Koper heeft hond opgehaald op   –  -20… (Of de hond wordt gebracht door de verkoper).

2.3  Tot de hiervoor sub 2.2 genoemde datum van aflevering blijft de hond bij verkoper en is voor diens rekening en risico, indien de hond in die periode overlijdt, is de koop van rechtswege ontbonden en heeft koper recht op volledige terugbetaling van het vooruitbetaalde deel van de koopsom.

2.4  Koper en verkoper constateren dat de hond wel/geen uiterlijk waarneembare gebreken of afwijkingen heeft. De geconstateerde uiterlijke waarneembare gebreken of afwijkingen zijn als volgt te omschrijven:
De hond zal op de overeengekomen afleveringsdatum aan koper worden overgedragen in dezelfde uiterlijke gezonde staat als waarin de hond zich bij ondertekening van deze overeenkomst verkeert.

2.5  Verkoper zal bij aflevering van de hond alle daarbij behorende bescheiden (zoals inentingsbewijs ) aan koper ter hand stellen, of indien en voorzover deze nog niet in bezit van de verkoper zijn (zoals stamboom Raad van Beheer) deze zo spoedig mogelijk na ontvangst alsnog persoonlijk aan koper ter hand stellen, dan wel aangetekend aan hem/haar toe te zenden.

2.6  Verkoper garandeert, dat op grond van de voor de beide ouderdieren afgegeven kwalificaties, uitslagen van gezondheidsonderzoek, en in geval van de afgifte van een stamboomcertificaat de vereiste exterieurbeoordelingen mede in aanmerking genomen de combinatie van de beide ouderdieren, als ook de wijze waarop het nest, waaruit de hond is voortgekomen, werd gefokt, de hond op grond van het voor het ras geldende Centrale Fokbeleid vastgesteld door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de rasvereniging in aanmerking zal komen voor:a. inschrijving in het Hondenstamboek van de Nederlandse Hondenstamboekhouding, zodat voor de hond een Stamboomcertificaat wordt afgegeven, dan wel inschrijving in het Afstammingsregister van de Nederlandse Hondenstamboekhouding, zodat voor de hond een Afstammingsbewijs wordt afgegeven.

12231308_709205592547368_1305343103_n 12231629_709205435880717_585126319_n 12242311_709205595880701_1503762556_n

3. Gebruik / Gezondheid

3.1  Koper verklaart de hond te kopen voor het gebruik als huishond .

3.2  Verkoper verklaart -op grond van de kwalificaties van de ouderdieren- de hond in aanleg voor dit doel geschikt te achten, maar voor de geschiktheid voor het in 3.1. genoemde gebruik geen enkele garantie te kunnen geven, dan het geen vermeld wordt in artikel 4.3. ingeval de hond nadrukkelijk als fokdier wordt verkocht. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet behalen van dergelijke kwalificaties door de verkochte hond.

3.3  Verkoper garandeert dat de in artikel 1 en 2 vermelde gegevens over de hond en de ouderdieren juist zijn en geen gegevens onvermeld te hebben gelaten die voor de koper van belang kunnen zijn.

3.4  De afschriften van de bewijsstukken waaruit blijkt, dat de beide ouderdieren van de hond voldoen aan alle door de Raad van Beheer en de rasvereniging in het kader van het Centrale Fokbeleid voor het betreffende hondenras vastgestelde eisen, zal verkoper bij aflevering van de hond aan de koper ter hand stellen.

De volgende stukken zijn aan de koper overhandigt :

1. Eenmaal een Kopie van de gezondheidsonderzoeken van elk ouderdier van de Patella Luxatie.

2. Eenmaal een Kopie van de gezondheidsonderzoeken van elk ouderdier van de Oogonderzoeken

3. Eenmaal een Kopie van de gezondheidsonderzoeken van elk ouderdier van de Heup  onderzoeken.

4. Eenmaal een Kopie van de gezondheidsonderzoeken van elk ouderdier van de Elleboog onderzoeken.

5. Eenmaal een Kopie van de gezondheidsonderzoeken van elk ouderdier van de baertest ( doofheidstest ).

6. Eenmaal van elke ouderdier een Kopie van de grafiek van de biertest ( doofheidstest ) meegegeven.

7. Eenmaal van elke ouderdier een Kopie van de vrijstellingsverklaring van epilepsie van de behandelende dierenarts van de desbetreffende ouderdieren.

8.  Intotaal per ouderdier zijn er van twee verschillenden hondenshow resultaten en daar wordt er 1 kopie per resultaat per ouderdier aan de verkoper meegegeven.

9. Eenmaal een Kopie van de stamboom van elk ouderdier word mee gegeven.

10. Eenmaal een Kopie van het DNA profiel van elk ouderdier word mee gegeven.

3.5 Verkoper heeft de koper ingelicht over de ziektes die bij kleine rassen kunnen voorkomen. Wij fokken met patella luxatie vrije ouderdieren, en wij hebben er dus zoveel mogelijk aan gedaan om e.e.a. uit te sluiten. Op patella luxatie kan dus geen garantie worden gegeven omdat ook verkeerd gebruik zoals trappen lopen, achter balletjes aan rennen, van de bank afspringen en dergelijke patella luxatie kan ontwikkelen. Tevens heeft de koper zich goed ingelezen over de ziektes, die in een klein ras kunnen voorkomen. Epilepsie zit niet in onze lijnen (een lijder aan epilepsie wordt uitgesloten voor fok) maar kan ook niet getest worden of een hond epilepsie kan ontwikkelen. Pas als er een epilepsie aanval is kan desbetreffende hond getest worden. Verkoper zal een gezondheidsverklaring van epilepsie opvragen aan de veterinair bij elk nieuw gefokt nest, deze verklaring dient verkoper aan koper mee gegeven bij ophaal van pup.
In de gezondheidsverklaring van de epilepsie zal aangegeven worden dat de fokhond zowel moeder als vader wel of nooit enig symptoom van epilepsie heeft laten zien en hiervoor enige vorm van medicatie/behandeling heeft genoten.

12244018_709205442547383_1284604414_n 12233460_709205575880703_1125205906_n 12231214_709205439214050_1970544264_n

4. Gebreken/Ontbinding/Schadevergoeding/Risico-aansprakelijkheid

4.1  Indien binnen zeven dagen na aflevering van de hond door middel van veterinair onderzoek wordt vastgesteld dat de hond aan een ziekte, aangeboren gebrek of aangeboren afwijking lijdt, (anders dan vermeld bij artikel 2.4.) die reeds bij de hond
aanwezig was, bij het aangaan van de koopovereenkomst, waardoor de hond blijvend ongeschikt is, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, mits hij onverwijld, in elk geval binnen acht dagen (dus 1 dag na controle dierenarts), daartoe de wens aan verkoper te kennen geeft, door middel van een aangetekend schrijven. De verkoper is in dat geval verplicht de hond terug te nemen tegen 75% terugbetaling van de koopsom.

4.2  Indien zich bij de hond een aangeboren dan wel erfelijk gebrek openbaart of een aangeboren dan wel erfelijk gebrek door veterinair onderzoek wordt aangetoond voordat de hond de leeftijd van twaalf maanden heeft bereikt, welk gebrek niet kon worden ontdekt bij het veterinair onderzoek als hiervoor bedoeld in artikel 4.1. en het gebrek de hond voor een normaal gebruik blijvend ongeschikt maakt, kan de koper het koopcontract ontbinden. De koper dient het gebrek onverwijld, in elk geval binnen acht dagen na ontdekking, bij de verkoper door middel van een aangetekend schrijven te melden. Indien de koper aanspraak maakt op ontbinding van de overeenkomst, dient hij de wens daartoe zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zes weken na de melding van het gebrek aan de verkoper, kenbaar te maken.

4.3  Een hond is ongeschikt voor de fokkerij in Nederland indien deze als ouderdier niet voldoet aan de door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland in overleg met de rasvereniging in het kader van het Centrale Fokbeleid vastgestelde gezondheidseisen voor het betreffende ras, zoals deze gelden op het moment van ondertekening van deze overeenkomst, waarbij tenminste moet worden voldaan aan de gestelde eisen in artikel 4 en 5 van het fokreglement, zijnde de eisen ten behoeve van het verkrijgen van een afstammingsbewijs.

4.4  Indien de koper met een beroep op het bepaalde in artikel 4.1. dan wel 4.2. aanspraak maakt op schadevergoeding dient de koper aan verkoper alle noodzakelijke kosten van veterinair onderzoek en behandeling (euthanasie daaronder begrepen) samenhangende met het gebrek, op vertoon van bewijsstukken te voldoen. De koper dient de aard en omvang van het geconstateerde gebrek, maar ook de noodzakelijkheid of wenselijkheid van het veterinair ingrijpen, voorshands aan te tonen aan de hand van een verklaring van een dierenarts die gespecialiseerd is in de diagnostiek van bedoelde gebreken. De verkoper heeft het recht om een second opinion te laten uitvoeren bij een dierenarts die gespecialiseerd is in de diagnostiek van bedoelde gebreken. De kosten van het laatst genoemde onderzoek komen, in geval van het ontbreken van een ziekte, aangeboren gebrek of aangeboren afwijking, waardoor de hond niet blijvend ongeschikt is voor het gebruik als in artikel 3.1. aangegeven, voor rekening van de koper.

4.5 Indien de hond wordt gekocht voor tentoonstellingen, zijn op het moment van verkoop geen diskwalificerende karakteristieken zichtbaar. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze zich op latere leeftijd manifesteren, voorzover dit niet kon worden voorspeld.

4.6  De verplichting van verkoper tot betaling van schadevergoeding als bedoeld in het vorige lid is een risico-aansprakelijkheid. De door de verkoper verschuldigde schadevergoeding zal echter nooit meer bedragen dan de door koper aan verkoper betaalde koopsom.

12226425_709205565880704_1243873055_n 12226347_709337385867522_1455742183_n 12233054_709337389200855_575375797_n

5. Verzorging van de hond/Opvolging instructies

5.1  Koper verklaart de hond goed te zullen verzorgen en daarbij zoveel mogelijk de (op)voedingsadviezen van verkoper te zullen opvolgen.

5.2  Indien de koper aantoonbaar op grove wijze tekortschiet in zijn/haar hiervoor sub 5.1. genoemde verplichting, dan kan dit voor verkoper een grond zijn de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, dan wel reden zijn voor matiging van zijn schadevergoedingsverplichting als bedoeld in artikel 4 wanneer het geconstateerde gebrek (mede) veroorzaakt of verergerd is door een ondeskundige behandeling c.q. het onthouden van voldoende zorg.

5.3  Koper verklaart geregeld de hond te borstelen van de vacht van de hond. De hond mag geen hinder ondervinden van klitten en een vervilte vacht. Ook zal de koper de juiste aangeraden shampoo gebruiken en conditioner van het Merk Jean Peau. En de juiste borstel en kam te gebruiken met het borstelen van de krulvacht van de Bichon Frise.

5.4  Koper verklaart geregeld de hond de nagels te laten knippen.

5.5  Koper verklaart geregeld de hond zijn oren te controleren en te ontdoen van overtollig haar in het oorschelp. Zodat er geen ontstekingen kunnen ontstaan in de oren van de hond.

5.6 Koper verklaart geregeld de hond de ogen schoon te houden van het traanvocht.

5.7 Koper verklaart dat de hond ook zijn waarde in uiterlijk houd als een Bichon Frise ofwel bij een goede trimsalon zal komen.

5.8 Koper verklaart dat de hond voldoende lichaamsbeweging, discipline, liefde en aandacht krijgt.

5. 9 Koper verklaart dat de hond het de beste kwaliteit voer krijgt en niet overvoerd wordt. De hond mag absoluut geen kliekjes geven worden en bedelen is verboden voor voer!

5.10 Koper verklaart dat de hond NIET voor de leeftijd van 15weken deelneemt aan een puppycurcus, i.v.m. eventuele besmettingsgevaren, waartegen de hond (nog) niet of onvoldoende is ingeënt . Ingeval van in gebreke blijven van deze regel, vervalt het recht om enige vorm van aanspraak te maken op de garantie.

5. 11 De koper verplicht zich de pup alle puppy inentingen te laten geven.

1. Op de 9 week dient de pup gevacineerd te worden voor de Parvo en de ziekte van Weil ( NOOIT de L4 vaccinatie maar de L3 vaccinatie ).

2 Vanaf 12 weken dient de hond voor Parvo en de ziekte van Weil (  NOOIT de L4 vaccinatie maar de L3 vaccinatie ) en de besmettelijke leverziekte gevaccineerd te worden.

Teven kunt u dan ook dan de kennelhoest vaccinatie geven in de spuit vorm.

Verder als toevoeging mocht u na het buitenland gaan dan dient de hond Vanaf 12 weken leeftijd ( Na dat de pup ongeveer 90 dagen is ) voor de Hondsdolheid of te wel Rabies gevacineerd te worden. De hond moet voor de rabiës vacinatie ten minste 21 dagen voor vertrek naar het buitenland gevacineert worden. Hou rekening in sommige landen gelden strengere regels en datums van de Rabies inenting.

Vanaf de leeftijd van 12 weken kunt u ook de hond vaccineren voor de ziekte van LYME . Maar wij raden deze vaknatie niet in commissie te geven met de Rabies dat is te heftig voor de pup om al deze 12 week vaccinaties te mogen ontvangen. De lyme vaknatie moet na 2 weken herhaalt worden in de puppy tijd na een volwassen leeftijd zal er jaarlijks de lyme vaknatie geven kunnen worden.

5.12 De koper verplicht zich de pup op de 10 en 12 de week te ontwormen. En daarna op de leeftijd van 4 en 5 en 6 maanden te ontwormen. En dan vervolgens ontwormt de koper om het elk half jaar.

 

12226422_709337365867524_1782646884_n-1 12233278_709337392534188_380658800_n 12231089_709337355867525_395907297_n
6. Toepasselijk recht/Geschillen/Afwijkende afspraken

6.1  Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2  Van deze overeenkomst afwijkende afspraken gelden tussen partijen slechts voorzover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

6.3  Koper er verkoper komen voorts overeen, dat zij de geschillen die eventueel voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen voorleggen aan de Geschillencommissie voor de Kynologie. (Het reglement van deze commissie is opvraagbaar bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland).

6.4  Wanneer één der partijen zich aan de gevolgen van deze overeenkomst onttrekt, staat het de andere partij vrij, zich hieromtrent tot het Tuchtcollege voor de Kynologie te wenden dan wel andere gerechtelijke stappen te ondernemen.

6.5  Verkoper en koper verklaren bekend te zijn het door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland in overleg met de rasvereniging vastgestelde Centrale Fokbeleid.

6.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die de Fokker moet maken wanneer de Koper dit contract niet nakomt, komen voor rekening van de Koper.

12248881_709337382534189_139813363_n 12233346_709337375867523_1762744537_n 12248873_709337362534191_399684348_n

7. Onderlinge afspraken tussen koper en verkoper.

7.1  Mocht de koper de hond weg willen doen, is de koper verplicht kosteloos de hond aan de verkoper terug te geven.

Als de koper afstand doet van de hond, aan de verkoper dan verklaart de koper door een afstandsverklaring die verkoper aan de koper verschaft te ondertekenen. Bij het ondertekenen van de afstandsverklaring zal de koper afstand doen van de hond en zal de koper ook geen enkel recht of aanspraak meer kunnen maken op de hond.

7.2  De verkoper verplicht zich om bij overlijden of langdurige ziekte bij een van de kopers, waardoor de verzorging van de hond niet meer gewaarborgd is de hond terug te nemen op eerste verzoek van de koper.

7.3  Bij de kopende partij is het niet toegestaan om diens honden te verkopen of vrij te geven voor de fok, dan wel er mee in aanraking te komen.
Gebeurd dit echter toch, dan neemt de verkoper juridische stappen , waarvan de kosten in zijn geheel op de koper worden verhaald. Ook is het niet toegestaan om de gekochte hond aan andere fokkers te verkopen dan wel vrij te geven voor dekkingen.

7.4.1 Voordat de eerste aanbetaling heeft plaatsgevonden, is er mondeling overeengekomen tussen verkoper en koper. De pup word verkocht als huishond. In overleg met de verkoper en de koper is de koper akkoord gegaan met de hiervoor geldende voorwaarden :

7.4.2 Namelijk dat de koper verplicht is om de pup te castreren.

Teefjes dienen te worden gecastereerd na hun eerste loopsheid en voordat de teef de leeftijd behaalt heeft van 16 maanden.Reutjes dienen te worden gecastreerd tussen de leeftijd van 6 maanden en voordat de reu de leeftijd van 12 maanden heeft bereikt.

 7.4.3  De koper gaat akkoord voor de prijs van een huishond, wat €1850,- is. In tegenstelling van de originele verkoop prijs van een fokhond van €4350,- . Op het moment dat de koper een lagere prijs betaalt voor een huishond gaat de koper akkoord met de gestelde verkoopvoorwaarden, dat met de huishond niet gefokt mag worden en word de koper verplicht de hond te castreren. Ook is tevens dan de voorwaarde van kracht dat het eigendom-bewijs in bezit blijft van de verkoper totdat de hond gecastreerd is.                                              Tenzij de verkoper op den duur zelf de vrije keuze maakt om eigendom-bewijs vrij te geven aan de koper.

Bij castratie van de hond dient de koper van de hond van de dierenarts een officiële schriftelijk bewijsstuk van de castratie, die van de hond heeft ondergaan, aan de verkoper te geven. Op het moment dat het bewijs geleverd is aan verkoper dient de verkoper de eigendomsbewijs af te staan aan koper. Koper is zelf verantwoordelijk om het castratie bewijs aan de verkoper volledig ingevuld aan te leveren binnen 1 week dat de hond gecastreerd is. Het officiële schriftelijk bewijs van de castratie zal de fokker pas accepteren als het document aan alle voorwaarde voldoet van de 7.4.4. Alleen dan pas als alles volledig is zal de verkoper het eigendomsbewijs afgeven in orde maken en naar de raad van beheer sturen.

7.4.4 We gaan alleen akkoord met het officiële schriftelijk bewijs van de castratie of sterilisatie genoemd 7.4.1 als het volgende goed benoemd staat in de officiële schriftelijk bewijs van de castratie of sterilisatie:

1. Dierenarts ondertekend het officiële schriftelijk bewijs van de castratie of sterilisatie.

2.Dierenarts zet zijn bedrijfstempel op het officiële schriftelijk bewijs van de castratie of sterilisatie.

3. De hond zijn naam mag roep naam zijn moet benoemd zijn op het officiële schriftelijk bewijs van de castratie of sterilisatie.

4. De hond zijn geboorte datum moet benoemd zijn op het officiële schriftelijk bewijs van de castratie of sterilisatie.

5. De hond zijn chipnummer zijn moet benoemd zijn op het officiële schriftelijk bewijs van de castratie of sterilisatie.

6. De hond zijn geslacht zijn moet benoemd zijn op het officiële schriftelijk bewijs van de castratie of sterilisatie.

7. Dat het om het ras Bichon Frise gaat moet benoemt zijn op het officiële schriftelijk bewijs van de castratie of sterilisatie.

12200865_709337379200856_1126366242_n 12212571_709338572534070_947721247_n 12248882_709337372534190_2009207017_n

7.5  De pups die door ons verkocht worden aan de koper mogen absolute niet eerder dan de richtlijnen van onze visie gesteriliseerd of gecastreerd worden . De teef mag niet eerder gesteriliseerd worden voor haar eerste loopsheid. De reu mag niet eerder dan de 6 maanden gecastreerd worden. Als dit toch gebeurd dan zal punt 4.2 in het koopcontract ontbonden worden door de verkoper. En vervalt alle garantie van de hond binnen de leeftijd van twaalf maanden.

7.6.1 Als de koper toch na een tijd de hond te willen gebruiken voor de fok, dient de koper de verkoper ( fokker ) in te lichten, en om toestemming te vragen aan de verkoper ( Fokker ) ! Bij wel of geen toestemming van de fokker dient dit tussen koper en verkoper ( Fokker ) een schriftelijke bevestiging plaats bevinden met handtekening van de koper en verkoper met de bedrijfstempel van Nedina’s Snuggle Pups.

7.6.2 Als de verkoper ( fokker ) van de hond toestemming geeft aan de koper dient als nog de koper  het restante bedrag van de originele verkoopsprijs van betaald te worden als zijnde fokhond. Dit bedrag zal € 2500,- zijn. En heeft de fokker recht op 1 vrije dekking van de reu.

7.6.3 Echter , als de hond van de koper niet aan de verplichte gezondheidstesten en hondenshow resultanten van minimaal 2 keer een zeer goed te behalen in de hondenshow voldoet als fokhond . mag de hond absoluut niet worden ingezet als fokhond! De verplichte gezondheidstesten en de hondenshows van de hond dienen echter zelf alvorens betaald te worden door de koper.

7.6.4 De hond moet de verplichte gezondheidstesten onder gaan voordat er mee gefokt mag worden zijn : Patella luxatie, Oogonderzoek, Heupen, en Ellebogen , Herpes. Tevens moet er ook een vrijstellingsverklaring van epilepsie van de behandelende dierenarts van de desbetreffende ouder dier aanwezigzijn.  Dit bewijs moet ondertekent worden en met bedrijfstempel bestempelt worden door de desbetreffende behandelde dierenarts van de desbetreffende hond.

7.6.5 De gezondheidstesten van Patella luxatie, Oogonderzoek, Heupen, en Ellebogen dienen volgens het protocol van de raad van beheer via de officiële weg getest te worden door de desbetreffende dierenartsen die door de raad van beheer zijn aangewezen. Is dit echter niet volgens het protocol van de raad van beheer en de officiële weg dan geeft de verkoper ( fokker ) geen toestemming voor de hond om te zetten van huishond gebruik naar fokhond.

7.6.6  Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.

7.6.7 Herhaalcombinaties: Dezelfde oudercombinatie is maximaal 3 maal toegestaan.

7.6.8  Minimum leeftijd reu: De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 12 maanden zijn.

7.6.9 Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de

fokkerij.

7.6.10 Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt.

7.6.11 Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 60 maanden heeft bereikt.

7.6.12 Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

7.6.13  Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.

7.6.14 Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

7.6.15 De koper dient ter aller tijden in goed overleg met toestemming van de verkoper ( fokker) te gaan kijken naar een geschikte partner voor dekking zowel geld dit voor een reu als teef. De verkoper kan ten aller tijde de combinatie van de ouderdieren bij geldige reden zoals dat de des betreffende uitgezochte ouderdier niet aan de gezondheidkwalificties of hondenshows kwalificaties voldoet. Of dat in de achter liggende generaties fokfouten zitten zal de verkoper ( fokker ) hier geen toestemming voor geven. Uit belang dat er alleen met gezondenhonden word gefokt. De verkoper ( fokker ) zal ook hierin de eindbeslissing nemen of de combinatie van dekking van de twee desbetreffende ouderdieren door gaat.

7.6.16 Als de hond door alle fok voorwaarde voldoet dient ook echter de koper in bezit te zijn van een vakbekwaamheids diploma van Hond en katten besluit voordat er een nest van de hond geboren is. Heeft de koper dit diploma niet in bezit word er geen toestemming geven van de verkoper ( fokker ) om met de verkoper desbetreffende hond in te zetten voor fokhond.

7.7  De koper verklaart dat ze met de hond naar een puppycurcus zullen gaan. En eventuele vervolgcursussen voor de hond zullen gaan volgen. De puppycurcus is verplicht op het moment dat de koper de pup heeft aangeschaft bij de verkoper. De koper dient een bewijs naar de verkoper te sturen van en wanneer ze naar de puppycurcus gaan en de gegevens van de desbetreffende hondenschool. Ook dient de koper het bewijs naar verkoper toe te sturen van het behaalde diploma (kopie) van de cursus zodat de verkoper kan zien dat de cursus is afgerond.

Aldus overeengekomen getekend op   –   – 20.. te Weert.
 Handtekening koper(s):

Handtekening verkoper:

 

© 2024 Bichon Frisé. All rights reserved.